Website Banner
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  099-156-2622
 
 
 
     
   
 
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 


     
     
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  
     
   
     
     
           
 
  สมัครติวเตอร์                                         *ติวเตอร์ลงทะเบียนแล้ว จึงจองงานได้เท่านั้น
 
  ขั้นตอนการสมัครเป็นติวเตอร์
 
  ท่านติวเตอร์สนใจจองงาน สามารถสมัครเป็นติวเตอร์ในทีมงานของ  iGet TUTOR 
ได้ดังต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 
  1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ชัดเจน (ดาวโหลดไฟล์ jpg)
2. ไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน ชัดเจน (ดาวโหลดไฟล์ jpg)
3. ไฟล์ใบแสดงผลการเรียน/transcripts ชัดเจน (ดาวโหลดไฟล์ jpg)  
 
     
 
เข้าเมนูสมัครติวเตอร์
 >> 
กรอกข้อมูลให้ครบ* 
 >> 
ดาวโหลดรูป
 >> 
ดาวโหลด ID กดปุ่มยืนยัน 
 

     
 
ท่านเป็นสมาชิกแล้ว
 >> 
 จองงานสอน
 >> 
 ทีมงานจะติดต่อกลับ   >> 
รับงานสอน 
 

     
  คลิกดูงานสอน "เข้าชมเพิ่มที่เพจ Jobigettutor"
 

 
 
  คุณสมบัติและเงื่อนไข การสมัครเป็นติวเตอร์ร่วมกับ iGet TUTOR
 
     ผู้สมัครเป็นติวเตอร์ iGet TUTOR™ จะต้องมีความตั้งใจในการสอน ตระหนักถึงเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลักและพยามทำให้บรรลุเป้าหมาย

กรุณาอ่านและยอมรับคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ข้อมูลประวัติที่ส่งต้องเป็นจริงทุกประการหากสืบได้ภายหลังว่าเป็นเท็จหรือมีส่วนใดส่วน
   หนึ่งเป็นเท็จทางทีมงานจะตัดรายชื่อออกและไม่มีสิทธิรับงานสอนใดๆ ทั้งสิ้น โดยติวเตอร์
   ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
2.ผู้สมัครเป็นติวเตอร์ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
   ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยของในประเทศไทยหรือมหาวิทยาลัยในต่าง
   ประเทศ พร้อมมีผลการเรียนที่ดี
3.ผู้สมัครเป็นติวเตอร์ ต้องมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีใจรักในการสอนหรือ
   ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
4.ติวเตอร์จะต้องรับผิดชอบงานสอนที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด  ไม่ละทิ้งงานกลางคัน
   และต้องเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับทีมงาน ไม่เรียกเก็บค่าสอนเกินจริง หากพบ
   ปัญหาใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากติวเตอร์เอง ให้ติดต่อทางทีมงาน iGet TUTOR
โดยด่วนที่สุด
5. ห้ามนำงานสอนที่ได้รับมอบหมาย ไปส่งต่อให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ก่อนได้รับการ
   อนุญาตจากทีมงาน
6.ค่าประกันงานสอน หากพบปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากตัวติวเตอร์เอง หลังจากทีมงาน
   iGet TUTOR™ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีหลักฐานอ้างอิง ทางทีมงานจะคืนค่าประกัน
   ให้ ดังนี้
      6.1 หากติวเตอร์รับงานสอนไปแล้ว ยังไม่ได้เริ่มงานสอน ทางทีมงานจะคืนเงินค่าประกัน
           ให้ “เต็มจำนวนเดิม”หรือใช้เป็นส่วนลดในงานสอนครั้งต่อไป
      6.2 หากติวเตอร์เริ่มงานสอนไปแล้ว และได้ค่าสอนยังไม่ครบตามค่าประกันงานสอน
           ทางทีมงาน iGet TUTOR™ จะคืนส่วนที่เหลือให้จนครบจำนวนเงินค่าประกัน
           หรือใช้เป็นส่วนลดในงานสอนครั้งต่อไป
      6.3 หากติวเตอร์เริ่มงานสอนไปแล้ว และได้ค่าสอนเท่ากับหรือเกินกว่าค่าประกันงาน
            สอนแล้วทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าประกันงานสอนทุกกรณี
7. ในกรณีอื่นใดที่เกิดขึ้นให้ติดต่อทีมงาน iGet TUTOR
 และถือคำตัดสินของทีมงาน iGet TUTOR™ ถือเป็นที่สิ้นสุด ในทุกกรณี


ยินดีต้อนรับสู่ทีมงานติวเตอร์ iGet TUTOR

Tel: 099-156-2622
 


 
 
     
 
 
 
 


     
         
 
 

โทร : 099-156-2622
  Facebook: igettutor
Line ID: igettutor
Email: igettutor99@gmail.com Website: www.igettutor.com
Copyright © 2014 www.igettutor.com
 
 
             
Current Pageid = 10